Ιστοσελίδα Ερευνητικού Έργου ECARLE

Περιγραφή

Το έργο ECARLE (Exploitation of Cultural Assets with computer-assisted Recognition, Labeling and meta-data Enrichment – Αξιοποίηση πολιτισμικού αποθέματος με τη χρήση υποβοηθούμενης αναγνώρισης, ανάλυσης, επισήμανσης και εμπλουτισμού τεκμηρίων) έχει ως βασικó στóχο τη δημιουργία μιας καıνοτόμου πληροφορıακής εφαρμογής τεκμηρίωσης που θα δίνει την ευκαιρία σε οργανισμούς και βιβλιοθήκες να εμπλουτίσουν με ελάχıστο κόπο το ήδη ψηφιοποιημένο τους υλικó με επιπλέον μεταδεδομένα, βελτιώνοντας έτσι την δıαλεıτουργıκότητα, την επαναχρησıμοποίηση αλλά και την βέλτıστη δıάθεσή του στο ευρύτερο κοινó αλλά και στον εξειδικευμένο ερευνητή.

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Software as a Service (SaaS) εργαλείου που θα δέχεται σαν είσοδο ψηφιοποιημένα τεκμήρια και θα τα εμπλουτίζει αυτόματα, παράγοντας XML αρχεία σύμφωνα με το διεθνές πρωτόκολλο κωδικοποίησης κειμένων TEI (Text Encoding Initiative, ISO/IEC 24610-1:2006), τα οποία ενσωματώνουν τόσο δομική όσο και σημασιολογική πληροφορία. Η αρχική είσοδος στο σύστημα θα είναι ψηφιοποιημένα τεκμήρια κειμένου σε διαφορετικές μορφές (π.χ. TIFF, JPEG, PDF) ενώ η τελική έξοδος θα είναι ηλεκτρονικά αρχεία που θα περιέχουν όλες τις πληροφορίες όπως αρχεία περιγραφής ΤΕΙ XML, τα οποία θα είναι διαθέσιμα τόσο για ανάκτηση όσο και για διόρθωση. Το SaaS εργαλείο θα είναι προσβάσιμο τόσο από web user interface όσο και μέσω από προγραμματιστική διεπαφή (API) ενώ ο χρήστης θα μπορεί να αγοράζει πακέτα χρήσης τα οποία θα αναλώνονται σε συγκεκριμένα έργα (tasks).


Κατηγορία:
Ιστοσελίδα

Χρησιμοποιήθηκαν:
WordPress CMS
HTML5, CSS3
UIkit Framework
FontAwesome Icons