Ιστοσελίδα ΠΜΣ Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων

Περιγραφή

Το Π.Μ.Σ. “Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων” αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου σε θέματα αιχμής των Δικτύων Επικοινωνιών και της Ασφάλειας Συστημάτων, καθώς και την αναβάθμιση της έρευνας στις παραπάνω επιστημονικές περιοχές με παραγωγή αποφοίτων που θα μπορούν να καλύψουν με επιτυχία θέσεις του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα καθώς επίσης και θέσεις σε Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. “Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων” Α.Π.Θ. εκπληρώνεται με την παρακολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα που εγγυώνται την εξειδίκευση και κατάρτιση σε μία από τις κατευθύνσεις που προαναφέρθηκαν.


Κατηγορία:
Ιστοσελίδα

Χρησιμοποιήθηκαν:
WordPress CMS
HTML5, CSS3
UIkit Framework
FontAwesome Icons