Ιστοσελίδα ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα – Υπολογιστική Νοημοσύνη

Περιγραφή

Το Π.Μ.Σ. στα «Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη» έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών υψηλού επιπέδου σε θέματα αιχμής της Πληροφορικής και ειδικότερα στους τομείς των Ψηφιακών Μέσων και της Υπολογιστικής Νοημοσύνης και την αναβάθμιση της έρευνας στους συγκεκριμένους τομείς, ώστε οι απόφοιτοί του να καλύπτουν με επιτυχία προκηρυσσόμενες θέσεις του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα και να στελεχώνουν Ερευνητικά και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Οι σκοποί του Π.Μ.Σ. στα «Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) εκπληρώνονται με την παρακολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα που εγγυώνται την κατάρτιση και ειδίκευση στα αντικείμενα των Ψηφιακών Μέσων και της Υπολογιστικής Νοημοσύνης.


Κατηγορία:
Ιστοσελίδα

Χρησιμοποιήθηκαν:
WordPress CMS
HTML5, CSS3
UIkit Framework
FontAwesome Icons